ksiegarniaipn.pl
rozwiń menu
 
Tytuł książki:

Stan wojenny w dokumentach władz PRL (1980-1983). Seria: Dokumenty. Tom 6

Autor książki:

Bogusław Kopka, Grzegorz Majchrzak

(red.)
Dane szczegółowe:
Wydawca: Instytut Pamięci Narodowej, IPN
Oprawa: twarda
Ilość stron: 406 s.
Wymiar: 148x210 mm
EAN: 9788391598320
ISBN: 83-915983-2-2
Data:2001-01-02
Cena wydawcy: 35.00 złpozycja niedostępna

Opis książki:

Na tom składają się 54 nie publikowane dotychczas dokumenty pochodzące z archiwów państwowych, w tym Archiwum Akt Nowych, Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN oraz zbiorów prywatnych. W pracy zaprezentowano źródła pisane, wytworzone przez aparat władzy PRL, a dotyczący genezy, przebiegu i skutków wprowadzenia w Polsce 13 grudnia 1981 r. stanu wojennego. Są to m.in. dokumenty Biura Politycznego KC PZPR, Sztabu Operacji "Lato `80", Ośrodka Opinii Publicznej i Studiów Programowych Komitetu ds. Radia i Telewizji, oficjalna korespondencja. Celem tomu jest jak najszersze zaprezentowanie wyboru źródeł pisanych wytworzonych przez aparat władzy PRL, a dotyczących genezy, przebiegu i skutków wprowadzenia w Polsce 13 grudnia 1981 r. stanu wojennego. Stąd w publikacji znalazły się m.in. materiały operacyjne służb podległych MSW, sprawozdania ze wspólnych posiedzeń kierownictw MSW i MON, zapisy z telekonferencji gen. Wojciecha Jaruzelskiego i Kazimierza Barcikowskiego z aktywem partyjnym (grudzień 1981 r.), dyskusji na posiedzeniu Biura Politycznego (czerwiec 1982 r.), fragmenty zapisu rozmów prowadzonych przez dowódców jednostek wojskowych szturmujących kopalnię "Wujek", protokoły z posiedzeń komitetów wojewódzkich PZPR, Sztabu Operacji "Lato 80", wyniki badań sondażowych Ośrodka Badania Opinii Publicznej i Studiów Programowych Komitetu ds. Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja" oraz bogaty zbiór korespondencji. Ze względu na specyfikę prezentowanych źródeł wymagana jest przy ich analizie szczególna ostrożność.

Książka "Stan wojenny w dokumentach władz PRL (1980-1983). Seria: Dokumenty. Tom 6" - Bogusław Kopka, Grzegorz Majchrzak (red.) - oprawa twarda - Wydawnictwo Instytut Pamięci Narodowej, IPN.

Spis treści:

Przedmowa
Wstęp
Nota edytorska
Wykaz skrótów

Dokumenty

Nr l. 1980 grudzień 22, Warszawa - Ocena sytuacji wewnętrznej w kraju i propozycje działań resortu spraw wewnętrznych, przy- gotowane przez Sztab Operacji „Lato `80"

Nr 2. 1981 sierpień 2, Warszawa - Notatka służbowa zastępcy dy- rektora Biura Prewencji Komendy Głównej MO mjr. Ryszarda Po- dziarka w sprawie samoobrony i ochrony rodzin funkcjonariuszy, emerytów i rencistów MO i SB w miejscu zamieszkania

Nr 3. 1981 wrzesień 10, Warszawa - Szyfrogram kierownika Szta- bu Operacji „Lato `80" wiceministra spraw wewnętrznych gen. Bogusława Stachury do komendantów wojewódzkich MO doty- czący wydawania broni palnej wytypowanym osobom z aparatu partyjnego, państwowego i stronnictw sojuszniczych

Nr 4. [1981 jesień. Warszawa] - Komunikat o badaniach sondażo- wych Ośrodka Badania Opinii Publicznej i Studiów Programowych Komitetu ds. Radia i Telewizji „Polskie Radio i Telewizja" na temat napięć społecznych i stosunków władza-„Solidamość", przepro- wadzonych we wrześniu, w październiku i listopadzie 1981 r.

Nr 5. 1981 grudzień 8, Warszawa - Notatka służbowa dotycząca ustaleń w miejscu zamieszkania Zbigniewa Janasa

Nr 6.1981 [grudzień 10?], Warszawa - Plan działania Sekcji V Wy- działu III A-1 Komendy Stołecznej MO w czasie akcji „Wrzos" (in- ternowanie działaczy opozycji politycznej w Instytucie Badań Ją- drowych)

cha Wałęsy z okna jego mieszkania w Gdańsku w dniu 14 listopada 1982 r. o godzinie 22.25

Nr 7. [1981 grudzień 13, Warszawa] - Zarządzenie nr 50/81/CZZK ministra sprawiedliwości z 13 grudnia 1981 r. w sprawie utworze- nia ośrodków odosobnienia

Nr 8. [1981 grudzień 14, Warszawa] - Załącznik do „Informacji Dziennej" MSW z 14 grudnia 1981 r. dotyczący wyników działań podjętych przez resort spraw wewnętrznych w związku z wpro- wadzeniem stanu wojennego

Nr 9. 1981 grudzień 15, Rzeszów - Informacja nr 2 sekretarza KW PZPR w Rzeszowie Mariana Skubisza dla Sektora Bieżącej Infor- macji Partyjnej Wydziału Organizacyjnego KC PZPR o sytuacji spo- łeczno-politycznej na terenie województwa rzeszowskiego 15 grudnia 1981 r., według stanu na godzinę 13.00

Nr 10. [1981 grudzień 15, Gdańsk] - Protokół posiedzenia Egze- kutywy KW PZPR w Gdańsku w dniu 15 grudnia 1981 r.

Nr 11. 1981 grudzień 16, Kielce - Informacja sekretarza KW PZPR Mariana Surmy dla Sektora Bieżącej Informacji Partyjnej Wydziału Organizacyjnego KC PZPR o sytuacji społeczno-politycznej na te- renie województwa kieleckiego

Nr 12. [1981 grudzień 16, Katowice] - Zapis rozmów prowadzo- nych przez dowódców jednostek wojskowych szturmujących ko- palnię „Wujek" 16 grudnia 1981 r. (fragment)

Nr 13. 1981 grudzień 16, [Warszawa] - Zapis telekonferencji I sekretarza KC PZPR gen. Wojciecha Jaruzelskiego i członka Biura Politycznego KC PZPR Kazimierza Barcikowskiego z I se- kretarzami KW PZPR

Nr 14. 1981 grudzień 18, Warszawa - Notatka dla Sztabu MSW dotycząca opinii st. sierż. Kasprzyka z Komendy Miejskiej MO w Pińczowie na temat odczytywanych w Dzienniku Telewizyj- nym komentarzy wydarzeń w kopalni „Wujek"

Nr 15. 1981 grudzień 19, Lublin - Ocena aktualnego stanu pracy partyjnej (po 13 grudnia 1981 r.) w województwie lubelskim, przy- gotowana przez I sekretarza KW PZPR Władysława Kruka dla Wy- działu Organizacyjnego KC PZPR`

Nr 16. 1981 gmdzień 21, Warszawa - Wytyczne dyrektora Zarzą- du Polityczno-Wychowawczego MSW płk. E. Grabowskiego do pracy polityczno-wychowawczej na najbliższy okres

Nr 17. 1981 grudzień 30, Warszawa - Notatka dotycząca zadań Wydziału Administracyjnego KC PZPR wynikających z wniosków Biura Politycznego KC PZPR z 22 grudnia 1981 r

Nr 18. [1981 grudzień 31] Kielce - Pismo przewodniczącego Wo- jewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej w Kielcach Stanisława Gałąz- ki do przewodniczącego Centralnej Komisji Kontroli Partyjnej KC PZPR Jerzego Urbańskiego w sprawie decyzji partyjnych wobec członków PZPR uczestniczących w strajku w Hucie im. Marcele- go Nowotki

Nr 19. 1982 styczeń 4, Warszawa - Notatka na temat głównych kierunków działania Wydziału Prasy, Radia i Telewizji KC PZPR związanych z wprowadzeniem stanu wojennego 13 grudnia 1981 r.

Nr 20. [1982 styczeń 8, Warszawa] - Protokół posiedzenia Sztabu Operacji „Lato `80" w dniu 8 stycznia 1982 r.

Nr 21. 1982 styczeń 9, Warszawa - Notatka Wydziału Administra- cyjnego KC PZPR na temat zadań do wykonania w okresie stanu wojennego

Nr 22. [1982 styczeń 15, Warszawa] - Notatka ze wspólnego po- siedzenia przedstawicieli Sztabu Generalnego WP i Sztabu Operacji „Lato `80"

Nr 23. [1982 styczeń 15, Łódź] - Informacja komisji weryfikacyj- nej ds. oceny pracowników zatrudnionych w Łódzkim Ośrodku Telewizyjnym i Rozgłośni Polskiego Radia w Łodzi

Nr 24. [1982 styczeń 24, Warszawa] - Załącznik do „Informacji Dziennej" MSW z 24 stycznia 1982 r. dotyczący przeciwdziałania „wrogiej propagandzie i innym szkodliwym aktom" oraz wyroków

Nr 25. 1982 styczeń, Warszawa - Projekt notatki o stosunkach państwo-Kościół w okresie stanu wojennego, sporządzony przez Urząd ds. Wyznań i Wydział Administracyjny KC PZPR

Nr 26. [1982 styczeń, Warszawa] - Komunikat o badaniach sonda- żowych Ośrodka Badania Opinii Publicznej i Studiów Programo- wych Komitetu ds. Radia i Telewizji „Polskie Radio i Telewizja" na temat stanu wojennego i podwyżek cen

Nr 27. 1982 luty 15, Poznań - Informacja nr 21/82 sekretarza KW PZPR w Poznaniu Jana Mielcarka dla Wydziału Informacji KC PZPR dotycząca wydarzeń w Poznaniu 13 lutego 1982 r.

Nr 28. [1982 luty 17, Warszawa] - Notatka z posiedzenia Sztabu Operacji „Lato `80"

Nr 29. 1982 marzec 19, Warszawa - Notatka pracownika Gabinetu Ministra Sprawiedliwości Romana Ziółkowskiego na temat odwo- łań i zwolnień sędziów i asesorów sądowych w ramach akcji wery- fikacyjnej pracowników wymiaru sprawiedliwości

Nr 30. 1982 marzec 23, Warszawa - Decyzja nr 010/82 ministra spraw wewnętrznych w sprawie powołania grupy operacyjnej ds. koordynacji działań zmierzających do ustalenia miejsca pobytu Zbi- gniewa Bujaka

Nr 31. 1982 maj 4, Warszawa - „Informacja Dzienna" MSW nr 122/224 (fragment)

Nr 32. 1982 maj 12, Warszawa - Informacja na temat działań po- dejmowanych przez Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki w szkołach wyższych w związku z wprowadzeniem sta- nu wojennego

Nr 33. [1982 czerwiec 11, Warszawa] - Zapis dyskusji na posie- dzeniu Biura Politycznego KC PZPR w dniu 11 czerwca 1982 r.

Nr 34. 1982 czerwiec. Warszawa - Informacja Wydziału Prasy, Radia i Telewizji KC PZPR o wynikach weryfikacji kadr dziennikarskich

Nr 35.1982 lipiec 9, Gdańsk - List biskupa gdańskiego Lecha Kacz- marka do przewodniczącego Wojskowej Rady Ocalenia Narodo- wego gen. Wojciecha Jaruzelskiego w sprawie zwolnienia z inter- nowania Lecha Wałęsy

Nr 36. 1982 lipiec 26, Warszawa - Notatka Biura Ochrony Rządu i Biura Śledczego MSW dotycząca listu biskupa gdańskiego Lecha

Kaczmarka (z 9 lipca 1982 r.) do przewodniczącego Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego gen. Wojciecha Jaruzelskiego w spra- wie zwolnienia z internowania Lecha Wałęsy

Nr 37. [1982 sierpień 17, Warszawa] - Załącznik do „Informacji Dziennej" MSW z 17 sierpnia 1982 r. dotyczący przestrzegania go- dziny milicyjnej w I półroczu 1982 r.

Nr 38. 1982 sierpień 29, Warszawa - Opracowanie Wydziału Orga- nizacyjnego KC PZPR na temat „wrogich akcji przewidywanych na 30 i 31 sierpnia 1982 r.", przygotowane na podstawie informacji komitetów wojewódzkich PZPR

Nr 39. [1982 sierpień 30, Warszawa] - Informacja Wydziału Ideo- logicznego KC PZPR o „oddziaływaniach ideologicznych" podję- tych wobec osób internowanych w ośrodkach odosobnienia

Nr 40. 1982 wrzesień l, Warszawa - „Informacja Dzienna" MSW nr 242/344 dotycząca ogólnej sytuacji w kraju (fragment

Nr 41. 1982 wrzesień 6, Wałbrzych - Informacja Wydziału Poli- tyczno-Wychowawczego KW PZPR w Wałbrzychu na temat sytu- acji społeczno-politycznej w województwie wałbrzyskim

Nr 42. 1982 wrzesień 13, Warszawa - Notatka służbowa z wizytacji w ośrodkach odosobnienia w Uhercach, Łupkowie i Załężu-Rzeszo- wie, przeprowadzonej przez mjr. W. Adamczaka i ppłk. B. Rożnow- skiego, funkcjonariuszy Centralnego Zarządu Zakładów Karnych

Nr 43. 1982 październik 11, Wrocław - Notatka informacyjna za- stępcy naczelnika Wydziału Ogólnego Komendy Wojewódzkiej MO we Wrocławiu mjr. S. Szymańskiego dotycząca niektórych aspek- tów działalności Władysława Frasyniuka

Nr 44. 1982 październik 20, Warszawa - Opracowanie na temat proponowanych działań organów ochrony porządku prawnego „na rzecz ograniczenia zamiarów podziemia politycznego w dniach 10- -11 XI 1982 r." wraz z pismem przewodnim Michała Atłasa z Wy- działu Administracyjnego KC PZPR z 21 października 1982 r.

Nr 45. [1982 listopad 16, Warszawa] - Załącznik do „Informacji Dziennej" MSW z 16 listopada 1982 r. dotyczący wystąpienia Lecha Wałęsy z okna jego mieszkania w Gdańsku w dniu 14 listopada 1982 r. o godzinie 22.25

Nr 46. 1982 listopad 19, Warszawa - Opracowanie Wydziału Pra- sy, Radia i Telewizji KC PZPR na temat „walki z przeciwnikiem politycznym i ideologicznym" w prasie, radiu i telewizji po wpro- wadzeniu stanu wojennego

Nr 47. 1983 styczeń 22, Wrocław - Notatka zastępcy naczelnika Wydziału Ogólnego Komendy Wojewódzkiej MO we Wrocławiu mjr. S. Szymańskiego dotycząca ugrupowania podziemnego „Solidar- ność Walcząca"

Nr 48. [1983 luty 8, Warszawa] - Załącznik do „Informacji Dzien- nej" MSW z 8 lutego 1983 r. dotyczący obywateli polskich, którzy odmówili powrotu do kraju

Nr 49. 1983 maj 4, Rzeszów - Informacja sekretarza KW PZPR w Rzeszowie Mariana Skubisza dla Sektora Bieżącej Informacji Par- tyjnej Wydziału Organizacyjnego KC PZPR o sytuacji społeczno- -politycznej w województwie rzeszowskim

Nr 50. 1983 maj 14, Świdnica - Analiza wydarzeń w Świdnicy z l maja 1983 r., opracowana przez prezydenta miasta Świdnicy Adama Markiewicza

Nr 51. 1983 czerwiec 19, Częstochowa - Oświadczenie rządu PRL w sprawie przemówień papieża Jana Pawła II wygłoszonych 18 czerwca 1983 r. w Częstochowie

Nr 52. 1983 czerwiec 19, Częstochowa - Odpowiedź Episkopatu Polski na oświadczenie rządu PRL w sprawie przemówień papieża Jana Pawła II wygłoszonych 18 czerwca 1983 r. w Częstochowie

Nr 53. 1983 lipiec 30, Głogów - Protokół przyjęcia ustnego zawia- domienia o przestępstwie Zenona T.

Nr 54. 1983 sierpień, Warszawa - Dane dotyczące stosowania usta- wodawstwa związanego z wprowadzeniem, zawieszeniem i znie- sieniem stanu wojennego, przygotowane przez zastępcę kierowni- ka Wydziahł Administracyjnego KC PZPR Wiktora Grzelca

Indeks osobowy

Bądź pierwszy - Oceń, napisz recenzję/opinię [+]